GARMIN konkursas

GARMIN konkursas


.

 

Taisyklės

1. ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimą "GARMIN Konkursas" (toliau – Žaidimas) organizuoja VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 302460160, registruotos buveinės adresas), Vakarinė g. 2, Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias Žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.IKIvelomaratonas.lt

2. ŽAIDIMO DALYVIAI
2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.
2.2. Žaidime negali dalyvauti VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI
3.1. Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo, užsiprenumeravęs „IKI Velomaratono“ ir neatšaukęs prenumeratos, dalyvauja Žaidime laimėti Žaidimo prizą, kuris apibrėžtas šių Taisyklių 3.2. punkte.
3.2. Žaidimo prizas: Garmin Edge Explore 2
3.3. 1 (vienas) žaidimo laimėtojas bus atrinktas burtų keliu 2023 m. spalio mėnesį. Žaidimo dalyviai apie laimėjimą informuojami kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu bei paskelbiami svetainėje www.IKIvelomaratonas.lt.
3.4. Prizą laimėtojas atsiimti gali Vilniuje (Vakarinė g. 2). Jei laimėtojas pageidauja prizą gauti per kurjerį, siuntimo išlaidas padengia laimėtojas.
3.5. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.IKIvelomaratonas.lt
3.7. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ
4.1. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. (imtinai).

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą, pavardę bei atvaizdą.
5.5. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.